အလုပ်ခေါ်ခြင်းတင်ခွင့်

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အလုပ်ခေါ်ခြင်းတင်ခွင့် အစီစဉ်များ

A better career is out there. We'll help you find it. We're your first step to becoming everything you want to be.

Silver

၅,ဝ၀ဝကျပ် တစ်လလျှင်
 • အလုပ်အကိုင်(၁၀)ခုတင်ခွင့်
 • Featured On Demand
 • အလုပ်အကိုင်ကို (၁၀)ရက်ကြာပြသမည်
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့

Golden

၉,၅၀ဝကျပ် တစ်လလျှင်
 • အလုပ်အကိုင်(၂၀)ခုတင်ခွင့်
 • Featured On Demand
 • အလုပ်အကိုင်ကို (၂၀)ရက်ကြာပြသမည်
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့

Standard

၁၃,၅၀ဝကျပ် တစ်လလျှင်
 • အလုပ်အကိုင်(၃၀)ခုတင်ခွင့်
 • Featured On Demand
 • အလုပ်အကိုင်ကို (၁)လကြာပြသမည်
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့

Premium

၃၈,ဝ၀ဝကျပ် တစ်လလျှင်
 • အလုပ်အကိုင်(၉၀)ခုတင်ခွင့်
 • Featured On Demand
 • အလုပ်အကိုင်ကို (၃)လကြာပြသမည်
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့