လျှောက်လွှာကြည့်ရှု့ခွင့်

C.V အစီစဉ်များကို ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူပါ

သုံးစွဲသူများအတွက် ဈေးအသက်သာဆုံးသော အစီစဉ်များကို ပြုလုပ်ထားပါတယ်

ရွှေရောင်အစီစဉ်

၁,ဝ၀ဝကျပ် သာလျှင်
 • အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်သတ်မရှိ ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • ကိုယ်ရေးအကျဉ်း(၁၀)ခုထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • Caniddate Featured On Demand
 • လျှောက်လွှာအား(၁၀)ရက်ထိပြသခြင်း
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့

ခွန်အားပြည့် အစီစဉ်

၂,ဝ၀ဝကျပ် သာလျှင်
 • အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်သတ်မရှိ ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • ကိုယ်ရေးအကျဉ်း(၂၀)ခုထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • Caniddate Featured On Demand
 • လျှောက်လွှာအား ရက်(၂၀) အထိပြသခြင်း
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု

စူပါအစီစဉ်

၃,ဝ၀ဝကျပ် သာလျှင်
 • အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်သတ်မရှိ ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • ကိုယ်ရေးအကျဉ်း(၃၀)ခုထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • Caniddate Featured On Demand
 • လျှောက်လွှာအား(၁)လ ထိပြသခြင်း
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့

အကန့်သတ်မရှိအစီစဉ်

၁၀,ဝ၀ဝကျပ် သာလျှင်
 • အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်သတ်မရှိ ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • ကိုယ်ရေးအကျဉ်း(၁၂၀)ခုထိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ခြင်း
 • Caniddate Featured On Demand
 • လျှောက်လွှာအား(၃)လ အထိပြသခြင်း
 • ၂၄နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ ပရီမီယံ အထောက်အပံ့